Rada Wydziału Prawa kanoniczego UKSW podjęła 15 marca 2016 r. uchwałę o nadaniu ks. Markowi Stokłosie SCJ stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo kanonicze. Nakładem Wydawnictwa UKSW ukazała się monografia ks. Marka Stokłosy SCJ pt. Utrata stanu duchownego w aktualnym prawodawstwie Kościoła łacińskiego.

„W swoim opracowaniu ks. Marek Stokłosa zbiera, analizuje, porządkuje i przedstawia przepisy prawa kościelnego dotyczące utraty stanu duchownego. Postanowienia praw w omawianej materii przedstawił bardzo skrupulatnie wokół kilku centralnych zagadnień wyznaczających strukturę układu treści opracowania” – czytamy w recenzji ks. dr hab. Józefa Wroceńskiego SCJ, prof. UKSW.

-------------------------

Ks. Marek Stokłosa, sercanin, stopień doktora uzyskał na Wydziale Prawda Kanonicznego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie w 2006 r., adiunkt w Katedrze Prawa o Sakramentach na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie; wykładowca prawa kanonicznego w WSM Księży Sercanów w Stadnikach; sekretarz redakcji kwartalnika „Prawo Kanoniczne”;członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich i Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo.