Liczne grono sercanów, rodzice, rodzina oraz przyjaciele naszego współbrata ks. Damiana Płatka SCJ zgromadziło się w auli Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przy ulicy Bernardyńskiej 3, gdzie w poniedziałek (6 listopada 2017) odbyła się publiczna obrona jego rozprawy doktorskiej.

Tematem pracy napisanej na seminarium z teologii pastoralnej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Macieja Ostrowskiego był Model sercańskiego duszpasterstwa młodzieży w nurcie ewangelizacyjnej funkcji Kościoła.

Główny problem pracy sprowadzał się do pytania: czy i w jakim stopniu sercańskie duszpasterstwa młodzieżowe realizują eklezjalny nurt ewangelizacyjny i wytyczne duchowości Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego? Charakter pracy narzucił jej konstrukcję oraz narzędzie, którym dysponuje teologia pastoralna. Jest nim model pastoralny, regulujący wytyczne konkretnego duszpasterstwa wraz z jego założeniami formacyjnymi i praktyczną działalnością. W konstruowaniu zaś modeli pastoralnych nieodzownym jest właściwa analiza aktualnych uwarunkowań religijno-społecznych adresatów duszpasterstwa oraz założenia Kościoła.

W pierwszym rozdziale autor skupia uwagę na ewangelizacji i duszpasterstwie młodzieży w Kościele. Ukazuje biblijne inspiracje owego duszpasterstwa zatrzymując się na kwestii wychowania w Starym i Nowym Testamencie. Przedstawia istotę nowej ewangelizacji oraz główne założenia duszpasterstwa młodzieży skoncentrowane wokół wymiaru ewangelizacyjnego, wychowawczego, powołaniowego oraz kulturowego. Rozdział drugi prezentuje fundamentalne założenia duchowości Zgromadzenia Księży Sercanów oraz charakterystykę współczesnych form sercańskiego duszpasterstwa młodzieży. Są nimi Sercańskie Dni Młodych, Ruch Sercańskiej Młodzieży oraz Sercańskie Rekolekcje Młodzieżowe. Przy każdej z grup opisuje jej genezę, rys historyczny, stan aktualny i założenia formacyjne.

Trzy kolejne rozdziały stanowią  część empiryczną całej dysertacji. Osadzone są na badaniach własnych w postaci opracowanych, przeprowadzonych i opisanych ankietach. Rozdział trzeci bada rodzinne i społeczne uwarunkowania uczestników sercańskich inicjatyw duszpasterskich dla młodzieży, rozdział czwarty natomiast uwarunkowania religijne. Piąty rozdział zatrzymuje się wokół kwestii recepcji charyzmatu sercańskiego w duszpasterstwie młodzieży analizując odpowiedzi ludzi młodych odnoszących się do znajomości wśród nich osoby założyciela sercanów, duchowości i apostolatu zgromadzenia.

Rozdział szósty, będący kwintesencją rozprawy, potwierdza realizowane przez poszczególne grupy duszpasterskie założenia oraz wykazuje te spośród nich, które nie znajdują odzwierciedlenia w praktycznej działalności. Kwestie, które podległy procesowi weryfikacji są następujące: zadowalająca formacja religijna zachęcająca młodzież do trwania  i dojrzewania w wierze, bardzo wysokie zaufanie do księży, otwartość i serdeczność jako dominujące cechy sercanów oraz znikoma ilość wskazywanych cech negatywnych.

Autor podsumowuje pracę wskazaniem czterech imperatywów wobec badanych grup. Są nimi: wybrane aspekty nowej ewangelizacji, integracja wiary z moralnością, odwaga w dzieleniu się charyzmatem sercańskim oraz formacja w duchu katolickiej nauki społecznej.

Rozprawa doktorska ks. Damiana Płatka wpisuje się we wciąż aktualny problem poszukiwania właściwych dla danego czasu form duszpasterstwa młodzieży, a także ukazuje się w klimacie oczekiwania na zapowiedziany Synod Biskupów dotyczący troski Kościoła o młodzież.

Po wysłuchaniu opinii recenzentów i dyskusji komisja na czele z ks. prof. dr. hab. Arkadiuszem Baronem, dziekanem Wydziału Teologicznego UPJPII, udała się na naradę, gdzie jednomyślnie podjęto decyzję o nadaniu ks. Damianowi Płatkowi SCj tytułu doktora nauk teologicznych. Uroczysta promocja doktorska będzie miała miejsce 11 stycznia 2018 r. w kościele św. Anny w Krakowie.

Ks. Damian Płatek SCJ urodził się 17 września 1981 r. w Nowym Sączu. Do Zgromadzenia Księży Sercanów wstąpił w roku 2000, a rok później po ukończeniu nowicjatu w Stopnicy k. Buska Zdroju złożył pierwsze śluby zakonne (23 września 2001 r.). Po 6-letniej formacji seminaryjnej w Stadnikach k. Krakowa przyjął święcenia kapłańskie (26 maja 2007 r.). Pracował jako wikariusz w największych sercańskich parafiach w Bełchatowie i Lublinie. Był także duszpasterzem powołaniowym. Od 2016 r. jest przełożnym wspólnoty zakonnej oraz dyrektorem Domu rekolekcyjnego w Koszycach Małych k. Tarnowa.

© Foto: ks. Łukasz Ogórek SCJ