Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z 23 września 2017 r. ks. Józef Wroceński SCJ otrzymał tytuł profesora nauk prawnych.

Ks. prof. dr hab. Józef Wroceński SCJ od 1982 r. prowodzi zajecia w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach, a od 1983 r. na Wydziale Prawa Kanonicznego ATK, obecnie UKSW. Od 1986 r. sprawował funkcję sekretarza, następnie Zastępcy Redaktora Naczelnego a od 2009 r. Redaktora Naczelnego kwartalnika Prawo Kanoniczne. Ponadto pełni rolę Zastępcy Redaktora Naczelnego czasopisma „Kościół i Prawo” oraz jest członkiem kilkunastu innych Redakcji i Rad Naukowych czasopism naukowych. W latach 1999-2005 pełnił urząd Prodziekana Wydziału Prawa Kanonicznego. Od 2005 do 2012 r. sprawował zaś urząd Dziekana tegoż Wydziału, gdzie od 1999 r. jest Kierownikiem Katedry Ustroju Kościoła (obecnie Katedry Ustroju Kościoła i Kanonicznych Form Życia Konsekrowanego). Poza wykładami (także w języku francuskim) prowadził i nadal prowadzi seminaria magisterskie (wypromował 75 magistrów) i doktoranckie (wypromował 9 doktorów). Ponadto wielokrotnie występował jako recenzent w licznych przewodach doktorskich, w tym także doktoracie honoris causa. Często brał udział w sympozjach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz prowadził wykłady gościnne na Wydziale Prawa Kanonicznego w L’Institut Catholique w Paryżu. Zorganizował też kilkadziesiąt konferencji naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. W 2011 r. we współpracy z Consotiatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo w Rzymie zorganizował XIV Międzynarodowy Kongres Prawa Kanonicznego na UKSW. Jako członek Zgromadzenia Księży Sercanów wniósł wiele cennych prac w kształtowanie naukowe i organizacyjne jego członków. Oprócz pracy w Wyższym Seminarium swojej Prowincji przez cztery kadencje pełnił w niej funkcję radnego prowincjalnego. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Kanonistów, Consotiatio Internationalis Iuris Canonici Promovendo (Rzym), TN KUL, Stowarzyszenia Kanonistów Polskich oraz Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego.