ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

I. ZAMAWIAJĄCY

Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Księża Sercanie) Prowincja Polska, z siedzibą przy ul. Łowickiej 46, 02-531 Warszawa, posługujące się numerem
NIP: 521-279-39-18, REGON: 040012220

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na opracowanie dokumentacji do potrzebnych do przeprowadzenia dziesięciu (10) postępowań przetargowych dla projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej domu zakonnego Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie ul. Łowicka 46", zgodnie z przepisami art. 70(1) do art. 70(5) Kodeksu cywilnego w latach 2017 -2018.
1. W 2017 r. planowanych jest 8 postępowań.
2. W 2018 r. planowane są 2 postępowania.
Szczegółowy zakres zawiera załącznik nr 3 - Istotne postanowienia Umowy

III. WARUNKI SKŁADANIA OFERT

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykonania zamówienia, w szczególności wykonawca:
1) ma wyznaczyć osobę realizującą zamówienie, która posiada wykształcenie wyższe prawnicze: min. mgr prawa (potwierdzone kopią dyplomu)
2) może wykazać się minimum 15 letnim doświadczeniem związanym z udzielaniem zamówień (potwierdzone cv);
3) posiadają doświadczenie w zakresie sporządzania umów, regulaminów, projektów regulacji prawnych (potwierdzone cv);
4) może wykazać się minimum 10 letnim doświadczeniem dotyczącym obsługi zamawiających w zakresie udzielania zamówień - organizacji przetargów (potwierdzone cv)
Do oferty powinien być załączony wypełniony formularz ofertowy według wzoru określonego w załączniku nr 1 oraz Oświadczenie wykonawcy według wzoru określonego w załączniku 2

IV. SPOSÓB, TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY WRAZ Z INFORAMACJAMI O OCENIE OFERT

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2. Oferta powinna zawierać cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów.
3. Cena powinna być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. Ceny w ofercie powinny być przedstawione jako ceny netto oraz brutto (netto + podatek VAT).
4. Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres obowiązywania umowy.
Poprawa efektywności energetycznej domu zakonnego Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca
Jezusowego w Warszawie ul. Łowicka 46 |
5. Oferta powinna zawierać informacje co do warunków realizacji zamówienia określonych szczegółowo w załączniku nr 1 – w szczególności informacje dotyczące proponowanej ceny świadczonych usług
6. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
8. Termin realizacji umowy: do 30.09.2018
Umowa realizowane będzie poprzez dokonywanie zamówień cząstkowych na podstawie odrębnych umów obejmujących dziesięć (10) przedmiotowych postępowań przetargowych, negocjowanych przez strony stosownie do wymagań danego zamówienia.
9. Termin składania ofert: do 01 marca 2017 r.
10. Sposób złożenia ofert: adres e-mail: projektyee@gmail.com oraz ekonom@scj.pl
Bezwzględnie wymaga się aby oferta została złożona w postaci skanu z podpisami i przekazana została jednocześnie na dwa wskazane powyżej adresy mailowe.
11. Osoba upoważniona do kontaktu: Katarzyna Czytrzyńska tel. 42 2067800 e-mail: projektyee@gmail.com
12. Kryteria oceny ofert: 40% - cena. Kryterium zostanie wyliczone na podstawie następującego wzoru: Cc = Cn/Co x 40%.
Cc – oznacza całkowitą ocenę w ramach kryterium ceny,
Cn – oznacza najniższą oferowaną cenę za godzinę świadczenia usług eksperckich,
Cb – oznacza oferowaną cenę za godzinę świadczenia usług.
Doświadczenie dotyczące obsługi zamawiających w zakresie udzielania zamówień - organizacji przetargów: 35%. Kryterium zostanie wyliczone na podstawie następującego wzoru: Dc = Do/Dnw x 35%.
Dc – oznacza całkowitą ocenę w ramach kryterium doświadczenia,
Do – oznacza oferowane doświadczenie na podstawie liczby lat wykazanego doświadczenia w badanej ofercie.
Dnw – oznacza najwyższe oferowane doświadczenie na podstawie liczby lat wykazanego doświadczenia wykazane w niniejszym postępowaniu.
Doświadczenie związanym z udzielaniem zamówień: 15%. Kryterium zostanie wyliczone na podstawie następującego wzoru: Dc = Do/Dnw x 15%.
Dc – oznacza całkowitą ocenę w ramach kryterium doświadczenia,
Do – oznacza oferowane doświadczenie na podstawie liczby lat wykazanego doświadczenia w badanej ofercie.
Dnw – oznacza najwyższe oferowane doświadczenie na podstawie liczby lat wykazanego doświadczenia wykazane w niniejszym postępowaniu.
Doświadczenie w zakresie sporządzania umów, regulaminów, projektów regulacji prawnych: 10%. Kryterium zostanie wyliczone na podstawie następującego wzoru: Dc = Do/Dnw x 10%.
Dc – oznacza całkowitą ocenę w ramach kryterium doświadczenia,
Do – oznacza oferowane doświadczenie na podstawie liczby lat wykazanego doświadczenia w badanej ofercie.
Poprawa efektywności energetycznej domu zakonnego Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca
Jezusowego w Warszawie ul. Łowicka 46 |
Dnw – oznacza najwyższe oferowane doświadczenie na podstawie liczby lat wykazanego doświadczenia wykazane w niniejszym postępowaniu.
13. Sposób kalkulacji ceny: Wykonawca winien podać dwie ceny: cenę całkowitą za wykonanie 10 dokumentacji przetargowych oraz cenę za 1 godzinę (60 minut) przedmiotowej usługi (cena netto, podatek VAT, cena brutto).
14. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert
15. W przypadku stwierdzenia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych bądź innych oczywistych omyłek polegających na niezgodności ofert z przedmiotem zapytania ofertowego Zamawiający wezwie Wykonawców do sprostowania wyżej wymienionych omyłek w treści złożonych ofert.
16. Oferty nie spełniające warunków opisanych w części III niniejszego zapytania, jak również nie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu ubiegającego się o zamówienie nie będą podlegały ocenie w zakresie kryterium.
17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji zaoferowanej ceny w ramach konkretnej umowy cząstkowej.
18. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchylać będzie się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę o najwyższej punktacji spośród pozostałych ofert.
19. O wynikach Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie.
20. Od rozstrzygnięcia niniejszego Zapytania ofertowego (wyboru oferty) nie przysługuje odwołanie.

V. INNE

1. W pozostałym zakresie do przedmiotowego zamówienia znajdują zastosowanie przepisy prawa w szczególności Kodeksu cywilnego.
2. Pytania dotyczące niniejszego zapytania ofertowego należy kierować na adres e-mail: osoby wskazanej do kontaktu w terminie do dnia 27 lutego 2017 roku, do godziny 10:00. Zgromadzenie będzie odpowiadać na poszczególne pytania w terminie 2 dni od daty otrzymania pytania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, odwołania postępowania bądź jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny.
4. Załączniki do zaproszenia:
zał. nr 1 - formularz ofertowy (pobierz PDF)
zał. nr 2 – oświadczenie wykonawcy (pobierz PDF)
zał. nr 3 - Istotne Postanowienia Umowy Ramowej (pobierz PDF).