Dokonano wyboru oferty na poniższe zapytanie ofertowe.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj


ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące:
zamówienia w ramach zasady konkurencyjności na wykonanie zadania pn.:
„ Poprawa efektywności energetycznej domu zakonnego Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie ul. Łowicka 46”

 

Zadanie ubiega się o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu
3.1.2„Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii
w budownictwie

 

KODY CPV
· 71 52 00 00-9 Usługi nadzoru budowlanego


Termin składania ofert: 13 marca 2019 r. do godz. 16.00
Termin otwarcia ofert: 14 marca 2019 r. o godz. 10:00


W sprawach nieuregulowanych w Zapytaniu Ofertowym zastosowanie mają
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (D Z .U. 1 9 6 4
N R 1 6 PO Z . 9 3 ze zm.), zwanej dalej ustawą.

 

Zapytanie ofertowe wraz z wymaganymi załacznikami dostępne jest do
pobrania w siedzibie Zamawiajacego, w terminie do dnia 13 marca 2019 r. Za
wydanie dokumentacji nie są pobierane opłaty.

 

Szczegóły zapytania znajdują się w pliku PDF do pobrania tutaj