24 kwietnia 2024 roku, w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach miał miejsce egzamin magisterski z teologii, do którego przystąpili alumni VI rocznika studiów: Jacek Kowal SCJ, Aliaksandr Piatlitski SCJ, Szymon Szubarczyk SCJ, Krzysztof Witek SCJ i Mateusz Zawiłowicz SCJ.

Doroczny egzamin ex universa theologia obejmował zagadnienia z czterech dyscyplin teologicznych: teologii biblijnej, teologii fundamentalnej, teologii dogmatycznej i teologii moralnej. W skład Komisji Egzaminacyjnej weszli: ks. prof. dr hab. Jan Dziedzic, Dziekan Wydziału Teologicznego UPJPII w Krakowie i Przewodniczący Komisji, ks. dr Krzysztof Napora SCJ (teologia biblijna), ks. dr Dariusz Salamon SCJ (teologia fundamentalna), ks. prof. dr hab. Tadeusz Kałużny SCJ (teologia dogmatyczna), ks. dr Włodzimierz Płatek SCJ (teologia moralna).

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu magisterskiego było napisanie pracy naukowej. Wątkiem przewodnim dysertacji dk. Jacka był „Wpływ doświadczeń mistycznych św. Małgorzaty Marii Alacoque na rozwój kultu Najświętszego Serca Jezusowego”. Rozprawę tę napisał pod kierunkiem ks. dra Leszka Poleszaka SCJ na seminarium z teologii duchowości. Tematem pracy naukowej dk. Aliaksandra było z kolei „Chrześcijańskie rozumienie wolności w odniesieniu do współczesnej przestrzeni wirtualnej”. Swoją monografię napisał na seminarium z teologii moralnej pod kierunkiem ks. dra Włodzimierza Płatka SCJ. Natomiast dk. Szymon swoją uwagę poświęcił zagadnieniu z teologii biblijnej, a mianowicie: „Rdzeń אמן w Księdze Psalmów. Studium egzegetyczno-teologiczne”. Promotorem jego pracy był ks. dr Krzysztof Napora SCJ. Zagadnieniem wpisanym w obszar teologii dogmatycznej zajął się dk. Krzysztof, który pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Tadeusza Kałużnego SCJ napisał rozprawę zatytułowaną: „Relacja między Duchem Świętym i Maryją w nauczaniu Jana Pawła II”. Jako ostatni do egzaminu przystąpił dk. Mateusz, którego temat pracy magisterskiej brzmiał: „Bóg jako podmiot miłości w Pierwszym Liście św. Jana Apostoła i koncepcji dialogicznej Martina Bubera”. Rozprawa ta napisana została na seminarium naukowym z teologii biblijnej u ks. dra Krzysztofa Napory SCJ. Promotorem pomocniczym był także dr Jakub Synowiec, wykładowca Wydziału FIlozoficznego UPJPII.

Po wysłuchaniu odpowiedzi magistrantów, Przewodniczący Komisji ks. prof. Jan Dziedzic pogratulował naszym studentom uzyskania tytułu magistra teologii.

Serdecznie gratulujemy i cieszymy się wraz z nimi!