Decyzją ordynariusza diecezji sosnowieckiej bpa Artura Ważnego nasz współbrat ks. Tomasz Flak SCJ został mianowany wikariuszem biskupim ds. życia konsekrowanego.

Biskup diecezjalny z tytułu swego posłannictwa i urzędu obowiązany jest troszczyć się o rozwój i stan życia konsekrowanego w diecezji. Wiadomo, że biskup osobiście nie jest w stanie zajmować się wszystkimi problemami życia konsekrowanego w diecezji. Dlatego powołuje do pomocy wikariusza biskupiego oddelegowa­nego specjalnie do tych spraw.

Wikariusz biskupi jest najbliższym współpracownikiem biskupa diecezjalnego. Swój obowią­zek winien on wypełniać zgodnie z postanowieniami dekretu i wyliczonymi w nim uprawnieniami. Winien się też kierować intencjami i myślą biskupa.

Zadaniem biskupiego wikariusza do spraw instytutów życia konsekrowanego ma na celu niesienie pomocy w wykonywaniu zadania, jakie należy do samego biskupa, tj. troszczenie się o życie zakonne w diecezji oraz włączenie go w całe pasterskie działanie.

Do zadań wikariusza biskupiego należy też troska o formację kleru diecezjalnego w zakre­sie poznawania charyzmatów instytutów życia konsekrowanego. Szczególny nacisk należało­by położyć na kształcenie kleryków w seminariach, aby poznali istotę życia konsekrowanego.

Ks. Tomasz Flak do Zgromadzenia Księży Sercanów wstąpił w 2000 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 2007 r. w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach k. Krakowa. Pełnił m.in. funkcje wikariusza w Krakowie i Ostrowcu Świętokrzyskim. Wiele lat spędził w Rzymie, gdzie był asystentem ekonoma generalnego. Obecnie jest proboszczem w parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego na sosnowieckej Środuli.

Zob. O. Gabriel Bartoszewski OFMCap, Rola i znaczenie wikariusza biskupiego dla instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego w diecezji.